O Zespole REGLE z Poronina

Regle z Poronina
To wiylko rodzina
Jak fcemy sukcesow
Musimy tak trzymać!!!

Zespół REGLE powstał 23 marca 1974 roku na zebraniu Rady Gminnego Ośrodka Kultury na wniosek Naczelnika Urzędu Gminy w Poroninie – Tadeusza Galicy. Kierownikiem i instruktorem liczącego wtedy 24 osoby zespołu został Jan Jędrol. Znaczną część członków zespołu stanowili wnukowie Stanisława Budza-Mroza, toteż w ramach głosowania zespół przyjął jego imię. W czasie wakacji i ferii zimowych zespół występował bardzo często dla turystów odwiedzających Poronin, a także poza sezonem – w czasie licznych uroczystości odbywających się na terenie gminy. REGLE brały też udział w licznych przeglądach i konkursach zespołów regionalnych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Zespół uczestniczył też we wszystkich posiadach organizowanych przez Związek Podhalan, pod którego patronatem (prezesem wybrano wtedy Jana Jędrola) zespół działał od 1974 do 1981 roku, kiedy to działalność REGLI została zawieszona.

Zespół REGLE został reaktywowany 16 lutego 2001 roku. Działa pod patronatem Związku Podhalan Odział Poronin. Kierownikiem zespołu jest Pani Maria Dawidek – członek zarządu Związku Podhalan O/Poronin. REGLE noszą imię Jana Jędrola – nieżyjącego działacza Związku Podhalan oraz kierownika zespołu w latach 70-tych.

Od 2016 roku zastępcą kierownika jest Maciej Dziubas, również członek Zarządu Związku Podhalan.

Zespół podzielony jest na 4 grupy wiekowe poczynając od przedszkolaków poprzez młodzież, dorosłych członków oraz grupę seniorów. Wyszczególniając odpowiednio: Mini Regle, Małe Regle oraz Regle. Trzon muzyczny stanowią muzycy znanych poroniańskich rodzin. Poprzez swoja działalność REGLE kultywują bogate obyczaje Podhala, promują swoją miejscowość w kraju i za granicą okazując wierność i przywiązanie do miejscowej tradycji.

Instruktorami poszczególnych grup wiekowych byli:

 • Anna Jarosz
 • Stanisław Gąsienica-Wawrytko
 • Andrzej Skupień
 • Helena Rusnak-Bu?da
 • Stanisław Gut-Mostowy
 • Anna Malacina-Karpiel
 • Andrzej Franosz-Bura?
 • Maciej Czernik-Walos
 • Andrzej Stoch
 • Mieczysław Rzadkosz
 • Ewelina Rzadkosz
 • Maciej Dziubas
 • Jan Malacina

Obecnie funkcję instruktorów pełnią:

 • Mini Regle:  Dorota Trebunia Tutka, Stanisław Trebunia Tutka
 • Małe Regle: Ewelina Rzadkosz, Joanna Gut-Dorula, Paweł Gał-Grybus
 • Regle (młodzież, seniorzy): Halina Skupień-Stoch, Stanisław Trebunia Tutka, Ewa Stoch Krzeptowska

Zespół bierze aktywny udział w życiu kulturalnym regionu biorąc udział w wielu imprezach regionalnych odbywających się na terenie Gminy Poronin oraz Powiatu Tatrzanskiego, takich jak:

 • Poroniańskie Lato
 • Poroniańskie Śpasy
 • Święto Misia i Bartników
 • Majówka Tatrzańska
 • Tatrzańskie Wici

REGLE występują w kraju i za granicą. Tradycją regionu zespół pokazywał w takich krajach jak: Litwa, Turcja, Węgry, Bośnia i Hercegowina, Słowacja, Czechy, Hiszpania, Włochy, Grecja, Bułgaria, Litwa, Kanada, Cypr i Portugalia.

Na terenie Podhala Zespół ściśle współpracuje ze “Stowarzyszeniem Tischnera” z Łopusznej oraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Kultury Podhalańskiej “Regle”.

Do najważniejszych osiągnięć Zespołu należą:

 • Brązowe, Srebrne oraz Złote Żywieckie Serce – główne nagrody na Festiwalu Górali Polskich w Żywcu
 • Srebrna oraz Złota Ciupaga na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem
 • Nagroda Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu w Polanicy Zdrój
 • Nagroda Zarządu Powiatu Tatrzańskiego za szczególne osiągnięcia dla kultury regionalnej na terenie powiatu tatrzańskiego
 • Dyplom Zarządu Związku Podhalan „Zasłużony dla Związku Podhalan”
 • GRAND PRIX ZA SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ
 • SREBRNE KIERPCE
 • ZŁOTE KIERPCE dla „Małych regli” na VI Tatrzańskim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych

Pozostałe wyróżnienia i nagrody w menu OSIĄGNIĘCIA

Autorami wielu tekstów i śpiewek wykorzystywanych w czasie występów są: Franciszek ?ojas-Ko?la oraz Maria Stoch.

Wielkim wydarzeniami w historii zespołu było wystawienie opery góralskiej „Naski świat” autorstwa Franciszka ?ojasa-Ko?li w reżyserii dr etnografii Stanisławy Trebunii-Staszel i Macieja Czernika oraz widowiska dedykowanemu pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II pt „Regle dla błogosławionego Jana Pawła II”, którego autorem była Maria Stoch, a reżyserem Andrzej Stoch w konsultacjach z dr Stanisławą Trebunią-Staszel. Oprawę muzyczną obydwu utworów zajął się Dawid Czernik, jeden z muzykantów zespołu.

Zespół REGLE ma na swoim koncie nagrane 3 płyty DVD:

 • „Naski świat” autorstwa Franciszka ?ojasa-Ko?li w reżyserii dr etnografii Stanisławy Trebunii-Staszel i Macieja Czernika
 • „Boże Narodzenie na Podhalu” – płyta reżyserii Mieczysława Rzadkosza, autorstwa Marii Stoch, konsultacja Stanisława Trebunia-Staszel
 • „Regle dla błogosławionego Jana Pawła II”, którego autorem była Maria Stoch, a reżyserem Andrzej Stoch w konsultacjach z dr Stanisławą Trebunią-Staszel

oraz 2 płyty CD:

 • „Posiady Poroniańskich Regli” – płyta nagrana z okazji 40-lecia zespołu
 • „Hej, Poronin, Poronin”

Kroniki zespołu prowadził Janusz Wyrostek. Obecnie prowadzi Pani Zofia Gieroba.

W prawidłowym funkcjonowaniu zespołu pomaga czynnie Komitet Organizacyjny, składający się z niżej wymienionych osób:

 • Zofia Malacina
 • Tadeusz Dorula
 • Halina Czernik
 • Stanisław Galica-Dorula “Mamcorz”

W dniu 11 grudnia 2015 roku w Sali Wielkiej Ansamblowej na Zamku Królewskim w Warszawie zespół REGLE odebrał Nagrodę im. Oscara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Nagroda została przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zespół posiada własną izbę regionalną w Poroninie przy ulicy Piłsudskiego 2 w tzw. „Wańkówce”, w której przechowywane są kroniki, rekwizyty, nagrody a także pamiątki związane z zespołem Regle.


The Regle team was established on March 23, 1974 at a meeting of the Municipal Council of the Culture Center at the request of the Head of the Commune Office in Poronin – Tadeusz Galicy. Jan Jędrol became the manager and instructor of the team that counted 24 members back then. Most of the members were grandchildren of Stanisław Budz-Mroz, thus the music group took the name after him. During summer and winter holidays the group was very often performing for the visiting Poronin tourists. Moreover, they were performing on many events that took place at Podhale throughout the year. Regle took part in many music competitions and most of the time ended up them with a big success. The group was participating in all of the important events organized by Zwiazek Podhalan. The head of the organization – Zwiazek Podhalan was Jan Jędrol. The group existed since 1974 and in 1981 the group was done.

Regle was reactivated on 16th of February 2001, and till today is working in Poronin. The leader of the group is now Maria Dawidek – the member of the Zwiazek Podhalan organization in Poronin. The Regle group has its name after Jan Jędrol who passed away being a member of Zwiazek Podhalan organization and the leader of the music group in 1970’s.

Since 2016 the leader’s stand-in is Maciej, one of the members of society of Związek Podhalan.

Regle is divided into four age groups: kids, adolescents, adults and seniors. Thus, the group is composed of Mini Regle, Small Regle and Regle. The musical based of the band is made of members of well known families from Poronin. Because of Regle’s movements, the group is promoting the culture and tradition of Podhale in and outside of Poland.

The instructors of the group were:

 • Anna Jarosz
 • Stanisław Gąsienica-Wawrytko
 • Andrzej Skupień
 • Helena Rusnak-Buńda
 • Stanisław Gut-Mostowy
 • Anna Malacina-Karpiel
 • Andrzej Franosz-Bura?
 • Macia Czernik-Walos
 • Andrzej Stoch
 • Mieczysław Rzadkosz
 • Ewelina Rzadkosz Currently,

the instructor function is performed by: Mini Regle – Maciej Dziubas and Teresa Gut Siuty Small Regle – Joanna Gut-Dorula, Paweł Ga?-Grybus Regle (youth, seniors) – Anna Malacina Karpiel, Andrzej Franosz-Bura? The team takes an active part in the cultural life of the region by taking part in many regional events that take place in the area of Poronin Commune and the Tatra Poviat, such as:

 • Poranian Summer
 • Poranian Sles
 • Teddy Bear and Bartnik
 • Majówka Tatrza?ska
 • Tatran Wici

Regle performs in Poland and abroad. The group was performing in countries like: Litva, Turkey, Bosnia and Hercegovina, Slovakia, Czech Republic, Spain, Italy, Greece, Bulgaria, Canada, Cyprus and Portugal. At the Podhale area, the group is collaborating with Tishner’s organization from Lopuszna and Podhalan culture friends’ organization.

The most important achievements of the group are:

 • the first, second and third places won on Polish Folk festivals in Zywiec
 • the first and the second places at the international folk music festival in Zakopane
 • the Grand Prix award at the international festival in Polanica Zdroj
 • the Tata area’s reward for the special achievements for the Tatra culture
 • Grand Prix for the Szopka Betlejemska
 • silver Kierpce
 • golden kierpce for Small Regle won at the 6th Tatra kids festival

And many more (in the folder Achievements)

Authors of many of the lyrics are Franciszek Lojas-Kosla and Maria Stoch. One of the biggest moments in the Regle history was a performance of folk opera „Naski Swiat” written by Franciszek Lojas-Kosla and directed by dr Stanislaw Trebunia-Staszel with Maciej Czernik.

The performance was dedicated to Saint Jan Pawel II. The performance was also based on „Regle for Jan Pawel II” play by Maria Stoch and directed by Andrzej Stoch with collaboration with dr Stanislaw Trebunia-Staszel. The music in both plays was carried out by Dawid Czernik who is one of the group’s members.

The Regle team has recorded 3 DVDs :

 • „Naski Świat” by Franciszek ?ojas-Ko?li directed by dr ethnography Stanisława Trebunii-Staszel and Maciej Czernik
 • „Christmas in Podhale” – directed by Mieczysław Rzadkosz, by Maria Stoch, consultation of Stanisław Trebunia Staszel
 • „Regle for Blessed John Paul II”, whose author was Maria Stoch and the director Andrzej Stoch in consultation with Dr. Stanis?awa Trebunia Staszel.

and 2 CDs:

 • „Gatherings of Poroniańskie Regle” – a CD recorded for the 40th anniversary of the band
 • „Hey, Poronin, Poronin” – The group’s chronicles were led by Janusz Wyrostek

Currently are carried by Zofia Gieroba.

The proper functioning of the team is actively supported by the organizing committee consisting of the following persons: Zofia Malacina, Tadeusz Dorula, Halina Czernik, Stanislaw Galica-Dorula „Mamcorz”.

On December 11, 2015 in the great hall of the royal castle in Warsaw, the group REGLE received the award of Oscar Kolberg for the spread of the folk culture. The award was given to the band by Culture and country’s heredity Minister.

The Group has its own Regional Chamber located at 2 Piłsudskiego Street (in the so-called “Wańkówka”) in which there are chronicles, stage props, awards and souvenirs stored.